नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १६/२०७८(खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा, अधिकृ…

0 Comments


नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १६/२०७८(खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना Nepal Rastra Bank – Financial Notices Nepal https://t.co/kOr3FiH4t9


Source by 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?
Share via
Copy link