ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । नकि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले । क्या~~ यार!! ब…

0 Comments

ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ । नकि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले ।
क्या~~ यार!!

बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमै सीमित राख्न निर्देशन दिएको छु: प्रधानमन्त्री https://t.co/ZW45cyLvey


Source by Hemant R. Joshi

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link